Privacyreglement Voorkom Onnodig Verzuim

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Voorkom Onnodig Verzuim internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / GDPR);

WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 

 1. Toelichting op het Reglement

Voorkom Onnodig Verzuim mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Voorkom Onnodig Verzuim de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Voorkom Onnodig Verzuim worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Voorkom Onnodig Verzuim vindt uw privacy belangrijk.

Daarom geeft Voorkom Onnodig Verzuim in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Voorkom Onnodig Verzuim expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Voorkom Onnodig Verzuim gebruikt en het doel van het gebruik

Als u het e-book of het whitepaper van de website downloadt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Voorkom Onnodig Verzuim of via het contactformulier contact met ons opneemt, dan verzamelt Voorkom Onnodig Verzuim uw naam, e-mailadres, en werkveld. Het IP-adres maken we anoniem. Voor het ontvangen van de link naar het e-book of whitepaper gebruiken wij uw naam en mailadres. De gegevens die u achterlaat voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden verzameld in een direct-mailprogramma, Mailchimp.Indien de contactaanvraag leidt tot een offerte of een opdracht, dan worden deze gegevens opgenomen in het financiële verwerkingssysteem.

Als u via de website van CSR Centrum een bericht aan ons stuurt, verzamelt Voorkom Onnodig Verzuim uw naam, email en telefoonnummer. Indien u cliënt wordt, dan worden deze gegevens opgenomen in uw beveiligde cliëntendossier. Indien u geen cliënt wordt, dan worden deze gegevens verwijderd.

Als u klant / opdrachtgever bent of wordt van Voorkom Onnodig Verzuim, verwerkt Voorkom Onnodig Verzuim (mogelijk) uw persoonsgegevens die een relatie hebben met uw functie, zoals bedrijfsnaam, functienaam, adres en woonplaats van bedrijf, telefoonnummer en uw mailadres.

Als u cliënt bent of wordt van Voorkom Onnodig Verzuim verwerkt Voorkom Onnodig Verzuim (mogelijk) uw persoonsgegevens en in sommige gevallen gegevens over uw gezondheidssituatie. Afspraken hierover en omtrent de beveiliging hiervan worden dan met u overeengekomen en vastgelegd in een een schriftelijke counselingsovereenkomst conform de eisen van de AVG.

De gegevens over uw gezondheidssituatie worden alleen verwerkt wanneer we niet zonder deze gegevens de dienstverlening kunnen leveren.

Deze bovenstaande gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Voorkom Onnodig Verzuim sluiten financieel en  administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren / ontwikkelen.

IP-adressen/cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Gegevens van bezoekers van de website van Voorkom Onnodig Verzuim worden geanonimiseerd. Deze gegevens stellen ons wel in staat om:

 • te registreren welke internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Voorkom Onnodig Verzuim verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Voorkom Onnodig Verzuim-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Voorkom Onnodig Verzuim met u heeft gesloten;
 • u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Voorkom Onnodig Verzuim verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel (tot anders is bepaald, betreft dit alleen mw. J.B. Elders, register bedrijfscounselor) van Voorkom Onnodig Verzuim worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.

Al uw persoonsgegevens (en indien van toepassing bijzondere gegevens) worden door Voorkom Onnodig Verzuim beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • eventuele medewerkers van Voorkom Onnodig Verzuim hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Voorkom Onnodig Verzuim verstrekte persoons- en bijzondere gegevens;
 • Voorkom Onnodig Verzuim heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Voorkom Onnodig Verzuim hanteert een termijn van zeven jaar (conform de Belastingwet) na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden.

De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Voorkom Onnodig Verzuim zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Deze is 20 jaar voor cliëntendossiers, conform de WGBO. In deze dossiers worden tevens bijzondere (gezondheids)gegevens opgeslagen, bewaard en beveiligd. De bewaartermijn voor financiële gegevens is 7 jaar.

 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit per email aangeven op jennifer@voorkomonnodigverzuim.nl. Mw. Jennifer Elders is functionaris voor de gegevensbescherming. Als uw verzoek wordt afgewezen, dan wordt aan u uitgelegd waarom. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Voorkom Onnodig Verzuim.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Voorkom Onnodig Verzuim opnemen en probeert Voorkom Onnodig Verzuim er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Voorkom Onnodig Verzuim? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Voorkom Onnodig Verzuim ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Voorkom Onnodig Verzuim.

Privacyreglement Voorkom Onnodig Verzuim versie juni 2023.