Wat is bedrijfscounseling?

Bedrijfscounselling is een vorm van psychosociale hulpverlening van werknemers, in een vertrouwde omgeving, gericht op de toekomst, het ontwikkelen van iemands vitaliteit en het meer zelfredzaam worden.
Er zijn heel veel redenen waarom mensen in bepaalde fases van hun leven niet lekker in hun vel zitten, bijvoorbeeld door privéproblemen, door samenwerkingsproblemen met collega’s, door reorganisaties. Of ernstiger zaken, zoals pesten of intimidatie. Dit heeft grote invloed op het functioneren.

Als iemand in zo’n situatie zit en zelf niet goed weet hoe hij of zij dat aan kan pakken, dan leidt dit vaak tot spanningen thuis en/of op de werkvloer. Soms blijven mensen langer dan nodig rondlopen met klachten en problemen. Er is dan sprake van verzuim (op de werkvloer en in de persoonlijke levenssfeer). Deze problemen leiden regelmatig tot ziekteverzuim en hebben mogelijk ergere gevolgen.

Counselling kan worden gestart voordat iemand zich ziek meldt, maar ook als iemand al (gedeeltelijk) is ziek gemeld en/of bezig is met re-integratie. Een counsellor helpt iemand duidelijk te krijgen wat er precies aan de hand is en ook hoe diegene er effectiever mee om zou kunnen gaan. Counselling heeft de praktische uitwerking van een coach, maar een counsellor gaat meer de diepte in en het heeft daardoor een meer therapeutische werking, wat onder meer de zelfredzaamheid stimuleert.

Bij burn-out(klachten) werk ik als erkend CSR-stresscoach aan herstel volgens de CSR-methode (chronische stress reversal). Kijk voor meer informatie hierover op de website van CSR-Centrum.

Bedrijfscounselling bestaat uit drie fasen:

  • kennismaken;
  • verdiepen;
  • doelen formuleren en acties uitvoeren.

Door de verdiepende fase komen de onderliggende knelpunten van iemand aan de orde. Hierdoor voorkomen we dat we met allerlei acties van start gaat die geen blijvende waarde hebben.

Een bedrijfscounsellor helpt werknemers met een praktische aanpak door gesprekken van 1,5 tot 2 uur om de oorzaken van stress helder te krijgen en doelmatige oplossingen te vinden. Dit maakt dat na een aantal sessies mensen zich weer gezonder voelen en meer balans vinden in hun lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Doordat mensen zelf hebben geleerd probleemoplossingstechnieken toe te passen, zijn ze in toekomstige situaties in staat om beter met de problematiek om te gaan. Tijdens de sessies worden therapeutische interventies ingezet, die er voor zorgen dat mensen lijfelijk ervaren wat hun manier van denken, handelen en voelen met hen doet en wat er nodig is voor gedragsverandering.

De counseling is afgestemd op de problematiek van de werknemer, binnen de ‘VOV-methode’: Verken, Onderzoek en Voer uit. U kunt hier de Werknemersbrochure “Bedrijfscounseling, wat kunt u verwachten?” downloaden.

Begeleiding bij re-integratie

De meest gehoorde klacht van een re-integrerende werknemer is het ontbreken van het gevoel serieus genomen te worden ten aanzien van zijn of haar beperkingen en situatie. Werkgevers denken weinig invloed te hebben op het welzijn van de werknemer als het gaat om bovenstaande onderwerpen. Een goede menselijke betrokkenheid in combinatie met het bieden van duidelijkheid, structuur en waar nodig flexibiliteit heeft een positief effect op het werk en de reïntegratie. Omdat men zich dan pas meer kan richten op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Vanwege de vertrouwelijke en veilige setting heeft bedrijfscounselling een belangrijke toegevoegde waarde in het begeleiden van zowel de medewerker als de organisatie bij duurzame reïntegratie. Veel van de aanwezige psychosociale problematieken worden pas helder en kunnen worden aangepakt doordat bedrijfscounselling is ingezet. Daarna kan de re-integratie passend verlopen en eventueel nog gerichte en gespecialiseerde hulp worden aangeboden.

Geheimhoudingsplicht en vrijwilligheid

Een counsellor is gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijkheid, maar ook vrijwilligheid, zijn de basisvoorwaarden waarbinnen counselling kan plaatsvinden. Ik ben register bedrijfscounselor en ik houd mij aan de Gedragscode-ABvC zoals die door de Algemene Beroepsvereniging van Counselors wordt voorgeschreven en gehanteerd.

ABvC

Doorverwijzen waar nodig

Waar de competentie van een counsellor niet verder reikt dan voor de cliënt nodig is, verwijs ik in overleg met de cliënt, via de huisarts, door naar specifieke hulpverlening. Indien van toepassing, wordt na de huisarts de bedrijfsarts hiervan op de hoogte gesteld.
U kunt denken aan problematieken op het gebied van persoonlijke financiën, psychiatrie of medische problematieken. Hiervoor maken wij gebruik van onze sociale kaart en professionals uit ons eigen netwerk en samenwerkingsverband. Wij weten dan naar wie wij doorverwijzen.

Vergoedingen zorgverzekeraars counseling en psychosociale therapie in 2024

Met een (1e lijns/generalistische) psycholoog kan iemand ook de diepte in, maar mensen zetten over het algemeen niet snel een stap naar een psycholoog. Daarbij komt dat bij psychische klachten tegenwoordig een vermoeden – diagnose ‘angst’ of ‘depressie’ of ‘PTSS’ gesteld moet worden door de huisarts, om in aanmerking te komen voor een vergoeding van deze kosten door de zorgverzekeraar. Daar is vaak (nog) geen sprake van, ondanks dat het functioneren danig wordt belemmerd.
Behandeling door een psycholoog in verband met verwerkingsproblematiek, relatieproblemen en burn-outklachten worden niet vergoed. Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoedt vanuit het aanvullende pakket een gedeelte van de kosten van counseling of psychosociale therapie wel:

Vergoedingenoverzicht counseling per zorgverzekeraar

Vergoedingenoverzicht psychosociale therapie per zorgverzekeraar 

LET OP: ten gevolge van de Corona-crisis is door de NZA gecommuniceerd dat sessies van paramedische zorg op afstand gedeclareerd kunnen worden.

Tarief voor particulieren in 2023

Indien uw werkgever u geen begeleidingstraject aanbiedt of dat al heeft gedaan en er geen vergoeding meer wordt gegeven, dan geldt het tarief voor particulieren van € 115,00 per uur. Dit tarief is vrijgesteld van B.T.W.

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen?

Als ABvC-register counselor en RBCZ-therapeut en ik aangesloten bij een geschillencommissie: de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is fijn als u dit met mij bespreekt. Het kan voorkomen dat dat niet lukt. Heeft u hierbij hulp nodig of is uw onvrede aanleiding om een klacht in te dienen, dan ondersteunt de SCAG u hierbij. In deze cliëntfolder vindt u informatie over hoe dat in zijn werk gaat: Cliëntfolder SCAG

Het klachtenreglement dat de Algemene Beroepsvereniging voor Counselors hanteert, kunt hier hier vinden: Klachtenreglement ABvC.